Diabolo 100 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Fungicyd

Zawartość substancji czynnej:
imazalil (związek z grupy imidazoli) – 100 g/l (9,34%)

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka (gangrena)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml środka/100 kg bulw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-200 ml/100 kg ziemniaków (w zależności od urządzeń aplikujących).
Zabieg wykonać jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, tuż po zbiorach ziemniaków maksymalnie (w ciągu) 5-10 dni po zbiorze (ziemniaków z pola), przed umieszczeniem ich w przechowalni.
Środek można również zastosować interwencyjnie w celu ograniczenia rozwoju chorób, po zaobserwowaniu objawów infekcji.

Uwaga!
1. Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.
2. Środek stosować sprzętem specjalistycznym.
3. W ochronie bulw ziemniaka przed chorobami w przechowalniach stosować rotację środków z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.
Zaprawianie przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Sprzęt do zaprawiania ziemniaków zabezpieczyć/przykryć tak aby nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej.

Aplikację środka należy prowadzić za pomocą urządzeń wykorzystujących technikę ULV np. wirujących dysków, wirujących bębnów siatkowych itp. Podczas zaprawiania bulw ziemniaków środek należy stosować nad stołem selekcyjnym lub taśmociągiem w celu zapewnienia równomierności naniesienia i precyzyjnej dawki na powierzchnię wszystkich bulw. Kontrolę dozowania środka można prowadzić także za pomocą automatycznych systemów aplikacji preparatu i objętości podawanych bulw.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.