Teflix

Herbicyd

Substancja czynna: Teflutryna (związek z grupy pyretroidów) – 15 g/kg (1,5 %)

Rejestracja w: kukurydza, słonecznik

Formulacja: granula do bezpośredniego stosowania (GR)

Typ i sposób działania: działanie – doglebowe , na agrofaga – gazowe, kontaktowe i żołądkowe .

OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym w formie granul do bezpośredniego stosowania (GR), przeciwko szkodnikom występującym w glebie. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna teflutryna zaliczana jest do grupy 3A.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania tylko za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

 

Kukurydza

 

Drutowce

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7-12 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować w trakcie siewu, doglebowo (w bruzdę).

Liczba zabiegów: 1

 

Stonka kukurydziana (larwy)

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7-12 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować w trakcie siewu, doglebowo (w bruzdę).

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Słonecznik

Drutowce

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7-10 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować w trakcie siewu, doglebowo (w bruzdę).

Liczba zabiegów: 1

Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  1. W celu ochrony ptaków oraz organizmów glebowych nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego teflutrynę w dawce wyższej niż 105 g/ha (co odpowiada 7 kg środka/ha) częściej niż co 2 lata.
  1. Środek zawiera substancję czynną teflutryna, związek z grupy pyretroidów (wg IRAC grupa substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych).

W ramach strategii przeciwdziałania odporności m. in. zaleca się:

– stosowanie środka wyłącznie w zalecanych dawkach,

– na polu na którym zastosowano środek, w razie konieczności wykonania kolejnych zabiegów insektycydowych, użycie środków zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania.

  1. Środka nie stosować w kukurydzy cukrowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (maskę FFP1 lub podobną) oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin podczas sporządzania cieczy użytkowej lub zasypu pojemników aplikatora granulatu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin podczas stosowania środka.

Unikać wdychania pyłu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie dotyczy

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.